Traumebehandling

Af Ursula Fürstenwald. cand. psych.. ansat i OASIS og privatpraktiserende psykolog

 

Somatic Experiencing® (SE®) er en metode, som tager udgangspunkt i dyrs evne til at fuldende en stivnet impuls. Grundlæggeren, Dr: Peter Levine, mener; at mennesker har samme evne, men at den kan blokeres af angst. På behandlingsstedet OASIS, som yder tværfaglig behandling til traumatiserede flygtninge, har man gode erfaringer med metoden

 

Somatic Experiencing® er en teori og metode til at behandle traumer via fokusering på kropslige fornemmelser, somatisk erfaringsdannelse, hvor man sætter kroppens selvregulerende processer i gang. Metoden er grundlagt af Dr. Peter Levine, hvis udgangspunkt var observationer i dyreverdenen.

I Danmark er Peter Levine blevet mere og mere kendt i behandlerkredse inden for de seneste år. Hans metode er anvendelig og relevant for såvel krops- som psykoterapeuter, og de første Somatic Experiencing®-terapeuter er nu færdiguddannede i Danmark.

 

Iboende evne til at opløse traumer

Somatic Experiencing er baseret på den iagttagelse, at dyr i naturen ikke eller sjældent bliver traumatiserede, selvom de dagligt udsættes for voldsomme hændelser - for eksempel musen der jages af katten, haren der jages af ræven, eller antilopen der forfølges af geparden. Når forfølgeren har nået byttedyret, og hverken kamp eller flugt er mulig, falder byttedyret pludselig om, fuldstændig stiv i en tilstand, der ligner død. Dyrene får en immobilitetsreaktion, hvor nervesystemet samtidig er højaktiveret.

Når dyrene kommer ud af den fastfrosne tilstand, har de imidlertid en evne til fuldtud at aflade de kraftigt aktiverede overlevelsesenergier. De færdiggør den stivnede impuls fra tidspunktet umiddelbart før, immobiliteten indtraf. Impulsen er enten at forsvare sig eller at flygte. Derfor ser man ofte, at et dyr, der kommer ud af lammelsen, ryster voldsomt for derefter for eksempel at løbe planløst af sted eller vise vrede eller raseri, som umiddelbart virker umotiveret. Det peger på en iboende instinktiv evne til at opløse traumer, og denne evne findes også hos mennesker, mener Peter Levine, hvis ikke den blokeres af angsten for at genopleve den intense følelse af hjælpeløshed. Når angsten blokerer, bliver den naturlige impuls - at komme ud af situationen - ikke fuldendt, men forbliver fastfrossen, og mennesker vil ubevidst opsøge den traumatiske situation igen og igen for at færdiggøre eller fuldende impulsen.

 

Forstyrrelse af livsstrømmen

Som metafor kan menneskets livsstrøm og –energi sammenlignes med en flod. Floden strømmer. Nogle gange flyder der mærkelige elementer i den: Det kan være forurening og genstande, men floden kan integrere det og transformere det, uden at den mister kraft eller bliver forhindret i sin strøm. Det kan forstås som symbol på livskriser.

Når der kommer en traumatisk hændelse ind i systemet, bliver flodens løb imidlertid afbrudt, og der sker et fundamentalt indgreb i systemet -der dannes, hvad Peter Levine kalder, en traumespiral. Man kan sammenligne det med, at borer man et hul i en dåse, vil væsken løbe ud og danne en lille hvirvelstrøm. Kernen sidder i midten af hvirvlen, og denne hvirvel sidder uden for strømmen. Bevæger man sig i nærheden af den hvirvel, bliver man suget ind og ryger lige ind i traumekernen, og det er forbundet med megen angst, ubehag og en følelse af intens hjælpeløshed.

For at undgå traumekernen må man gå en lang omvej, således at man ikke kommer i nærheden af traumets sugekraft. Det betyder, at rådighedsrummet  bliver meget indskrænket;og man bevæger sig inden for snævrere og snævrere rammer.

 

 

Egne ressourcer som støtte

I arbejdet med Somatic Experiencing® søges der konstant efter ressourcer, som udgør et støttende potentiale til at løsne traumet. Ressourcerne søges i positive oplevelser, personer og situationer, som findes i klientens fortid.

Har man fundet frem til en ressource, skal den forankres i kroppen og danne en positiv hvirvelstrøm ind i livsstrømmen.. Denne modpol til traumespiralen kalder Peter Levine for countervortex. Først når den positive hvirvelstrøm er forankret i kroppen via sanseoplevelser og kropsfornemmelser, begynder man at nærme sig yderkanten af traumespiralen -igen via kropsfornemmelser. Man trækker i starten tilbage til den positive hvirvelstrøm, og så vil processen af sig selv gå i gang ved blot at følge sansningerne. Ved enhver runde vil sansningen automatisk gå dybere, og ved overgangen fra traume til den positive cirkel sker der en forløsning, som ofte bliver synlig ved en lille rysten af forskellige kropsdele..

Bliver de to hvirvelstrømme forbundet ved den rytmiske bevægelse, kan hele ottetal eller dobbelt- spiral integreres som nye elementer i livsstrømmen. På den måde går en selvhelende proces i gang, og den energi, der er bundet i symptomerne (traumestrømmen), bliver frigivet og forøger det livsrum, personen har til rådighed.

 

Afbalancering på reptilhjerne-niveau

 

Forskningen har vist, at traumer aktiverer amygdala, hjernens alarmsystem, som sender impulserne videre til hjernestammen, også kaldet reptilhjernen. Det er den del af hjernen der har med instinkterne og den sensoriske hukommelse at gøre, som sørger for vores ovelevelse. 


Den kognitive hukommelse er sat ud af kraft, når man udsættes for trauma. For at arbejde med traumer må man omstille sig til reptilhjerneniveau og mentalt begive sig hen til det sted, hvor oplevelsen af traumet fandt sted. Via sanserne forløses immobilitetstilstanden, blokeringer og dissociationer. Noget af den bundne energi frigives, og senere følger en integration på andre oplevelsesniveauer. Traumet er energi, holdt i kroppen, fastlåst i nervesystemet. Symptomet er en manifestation af bunden energi.

 

Når arbejdet med Somatic Experiencing® begynder, beder man klienten om at beskrive de kropslige sansninger, han eller hun registrerer i en situation, hvor der er tale om enten ressourcer eller dele af

den traumatiske begivenhed. Ved at lade kroppen tale sansesprog, tales der til vores instinktive rødder -til reptilhjemen, og derved afbalanceres der på reptilhjerneniveau. Derefter bevæger man sig skifte- vis fra ressourcefyldte til traumatiske områder, frem og tilbage.

Registreringen af sanserne og deres bevægelse i kroppen kalder Peter Levine for den ”oplevede for- nemmelse" (felt sense), som danner kontinuitet. Når den ”oplevede fornemmelse” er etableret, er det

muligt, at hele processen kan udfolde sig. Ved hjælp af indre eller ydre støtte kan den indre hvirvelstrøm stabiliseres på sanseplanet.Med forsigtig støtte bliver den naturlige rytme genskabt. Bevægelsen mellem de to hvirvelstrømme, via den oplevede fornemmelse, er selvreguleringens rytme.

 

Respekt i behandlingen

Når man arbejder med traumer, er det vigtigt at findosere sine interventioner for ikke at overvælde det i forvejen højt aktiverede nervesystem og derved risikere en retraumatisering. Under den oprindelige traumatiske begivenhed foregik alting for hurtigt og for intenst. Derfor er det afgørende at tilnærme sig de traumatiske elementer med kun få input og i et langsomt tempo. Et vigtigt terapeutisk princip formuleres i sætningen: "Less is more, little is much."

En person, der udsættes for traumer, føler en intens hjælpeløshed, derfor er respekt i behandlingen en forudsætning for, at helingsprocessen kan starte. Det betyder, at klienten skal føle sig godt tilpas, skal have de nødvendige informationer i terapi-sessionen, og at terapeuten er velafgrænset.

 

En forudsætning for at arbejde med traumer efter Somatic Experiencing®- metoden er, at man kan finde frem til ressourcer hos klienten. At finde frem til ressourcerne støtter opbygningen af den indre hvirvelstrøm, hvilket fremmer den helende proces.

Angst forhindrer mennesker i den forløsende færdiggørelse af den traumatiske proces. Angsten holder personen fast i den frosne tilstand. I immobiliteten er nervesystemet højaktiveret, men angsten for den intense hjælpeløshed forhindrer forløsningen. Behandleren er derfor nødt til at koble angsten fra immobiliteten. Det sker ved opbygning af den indre hvirvelstrøm (countervortex). Det er vigtigt at kunne mærke immobiliteten, for derefter at sætte den opløsende proces i gang.

 

Meningsfuld metode

Kroppen ønsker at fuldende den afbrudte bevægelse, den stivnede impuls, fra tidspunktet umid- delbart inden immobiliteten indtraf -det vil sige fuldende de naturlige orienterings- og forsvarsreak- tioner som flugt eller kamp.

Derfor er det vigtigt at søge efter en begyndende bevægelse, som klienten gøres bevidst om og deref- ter bliver bedt om at gennemføre i et langsomt tem po. Når personen kan mærke immobilitet uden angst, kan den ufuldendte reaktion afsluttes.

Traumehistorien bruges som adgang til aktivering af nervesystemet og som søgen efter en vej til at komme ind i kroppen. De kropslige reaktioner er lige så vigtige som traumets verbale indhold.

  At arbejde med stærkt traumatiserede og multi- traumatiserede klienter, som flygtninge på behandlingscenter ”OASIS” er, efter Peter Levines metode er ikke nemt i starten. Dissociative tilstande mellem krop og psyke på grund af de traumatiske oplevelser træder tydeligt frem. Den kropslige sansning er nærmest ophævet, smerter er den eneste form for kropsfornemmelse, der fungerer. Til gengæld er den visuelle kanal overstimuleret, billeder vælter uafbrudt ind. Derfor er

det svært at finde en måde at kontakte kroppen, og det er i starten måske kun muligt i et kort øjeblik.

Hvis først det lykkes, kan den tid, der rettes opmærksomhed mod kroppen, udvides. Det er yderst meningsfuldt at implementere metoden i det terapeutiske arbejde med svært traumatiserede

flygtninge og genopdage, at klienternes ressourcer er en væsentlig forudsætning for, at det terapeutiske arbejde kan lykkes.

 

 

Note

11997 inviteredeOASIS Peter Levine til en gæsteforelæsning på universitet og en workshop i anledning af OASIS'10 års jubilæum. Besøget blev anledning til, at OASIS arrangerede den første efteruddannelse i Somatic Experiencing® for en bredere kreds af krops- og psykoterapeuter i Danmark, herunder syv behandler fra OASIS

Der er startet en ny efteruddannelse i maj 2003 og der endnu et uddannelseshold begynder i maj 2004. Interesserde kan requirere oplysninger på www.seforeningen.dk.